Ondřej Brodzki

Bakalářská práce

Srovnání variantních laboratorních metod pro vyhodnocení meze tekutosti zemin

Comparison of the Laboratory Methods for the Evaluation of Soil Liquid Limit
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komparací laboratorních metod (Vasiljevova kužele a Casagrandeho přístroje), které slouží pro určení meze tekutosti zemin. Hlavním cílem je stanovení korelačního součinitele, díky němuž by byl zajištěn snadný přepočet mezi danými metodami. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části se obecně zaměřuji na vliv kapalné fáze u soudržných …více
Abstract:
This Bachelor thesis is based on comparison of the laboratory methods (Vasil'ev cone and Casagrande device), which serve to the computation of soil liquid limit. The main aim is to determinate correlation coefficient, because of it was procuring easily conversion between these two methods. This work is divided into two parts to theoretical and practical part. I focus on influence liquid phase at cohesive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Eva Hrubešová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Geotechnika