Jan Galuszka

Bakalářská práce

Tepelné elektrárny

Thermal Power Stations
Anotace:
Tepelné elektrárny představují soubor zařízení, zasahující do všech technických oblastí. Lze na ně nahlížet z pohledu strojního, po stránce elektrické, ale také jako na zařízení přetvářející různé formy energie. Konvenční tepelné elektrárny mají největší podíl na výrobě elektrické energie jak u nás tak ve světe. Tato bakalářská práce se zabývá principem funkce konvenčních tepelných elektráren a popisem …více
Abstract:
Thermal power stations represent a set of devices, ranging in all technicals areas. Can be seen from the perspective of engeneering, in terms of power, but also a device for converting various forms of energy.Convetional thermal power stations have the largest share of electricity production both at home and in the world. This thesis contains the principle of function of convetional power stations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Radomír Goňo
  • Oponent: Jiří Gurecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika