Robert Mlčoch

Bachelor's thesis

Křižovatka Frýdecká - Buničitá - Mostní v Ostravě

Intersection Frydecka - Bunicita - Mostni in Ostrava
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Křižovatka Frýdecká – Buničitá – Mostní v Ostravě“ je posouzení a analýza současného a nově navrženého stavu křižovatky. Dále posouzení vybudování okružní křižovatky se zřetelem na bezpečnost a plynulost dopravy. Další možností řešení této křižovatky vyplývá z upravení přednosti v jízdě. V první části se budeme zabývat posouzením stávajícího stavu a provedením dopravního …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „Intersection Frydecka – Bunicita – Mostni in Ostrava“ is to compare and analyse original and newly designed state of the intersection. Further to compare of building circular with regard to the safety and fluency of transport. Another option of solution this intersection results from adjusting priority in driving. In the first part we will be dealing with comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: Vladislav Křivda

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava