Bc. Pavel Rozbroj

Master's thesis

Duchovenská služba v systému vězenství ČR

Religious services in the Czech prison system
Abstract:
Předkládaná diplomová práce „Duchovenská služba v systému vězeňství České republiky“ se zabývá problematikou duchovenské služby a péče poskytované klientům ve věznici. V teoretické části je nastíněn historický vývoj přístupu křesťanské církve k vězeňství v období rané církve a středověku, v období osvícenství a novověku. Je popsána problematika současného vězeňství po roce 1989 – legislativní východiska …more
Abstract:
This diploma thesis „The pastoral service of the prison system in the Czech Republic“ deals with the issues of the pastoral service and care that is given to clients in prison. The theoretical part outlines the historical development of the Christian attitude towards prison service in the early Christian period and the Middle Ages, in the period of the Enlightenment and the Modern Age. Next, the prison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta