Balaji Ramdas

Master's thesis

Analysis of Minimum Measurable Noise Level using Standard Measurement Equipment

Analysis of Minimum Measurable Noise Level using Standard Measurement Equipment
Anotácia:
Tato práce má kontext a diskusi na téma Analýza minimální měřitelné hladiny hluku pomocí standardního měřicího zařízení, diskuse o problémech při měření nízkoúrovňového zvuku pod sluchovými limity v Anechoické komoře a jsou přijata dobrá preventivní opatření, aby se zabránilo všem šum pozadí a pak změřit zvuk pomocí standardních měřících mikrofonů a poté …viac
Abstract:
This Thesis has a context and discussion on the topic of Analysis Of Minimum Measurable Noise level Using Standard measurement Equipment, discussing the issues in measuring the low level sound below the hearing limits in an Anechoic chamber and there is a good precautions taken to avoid all the background noise and then measure the sound with standard measuring microphones and then the noise or traffic …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedúci: Michal Weisz
  • Oponent: Alena Bilošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava