Diana Pôbišová

Bakalářská práce

Etické problémy príjazdového cestovného ruchu v oblasti gastronómie s prihliadnutím ku kultúrnym odlišnostiam klientov

Ethical problems driveway tourism in the field of gastronomy, taking into account the cultural differences of clients
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the ethical problems of incoming tourism in gastronomy with cultural differences, especially in Jewish culture. The main objective is to analyze and subsequently evaluate the level of knowledge about the Jewish clientele of both future and current tourism, hotel and gastronomy workers.The work is divided into three parts. In the first, theoretical-methodological part …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na etické problémy príjazdového cestovného ruchu v gastronómii s kultúrnymi odlišnosťami, konkrétne u židovskej kultúry. Hlavným cieľom je analyzovať a následne vyhodnotiť úroveň znalostí o židovskej klientele budúcich ale aj súčasných pracovníkov cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie. Práca je rozdelená do troch častí. V tej prvej, teoreticko-metodologickej časti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Monika Klímová
  • Oponent: Mgr. Věra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze