Theses 

Česká sfragistická literatura mezi lety 1989-2013. – Lucie Syrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lucie Syrová

Bakalářská práce

Česká sfragistická literatura mezi lety 1989-2013.

The czech sphragistics literature between 1989-2013.

Anotace: Cílem této práce je rešerše české sfragistické literatury mezi lety 1989 – 2013, její zhodnocení, zasazení do dobového kontextu, a taktéž určení její využitelnosti pro současné bádání. V práci jsou postupně přibližována témata a hlavní aspekty popisované v publikacích, které pojednávají o panovnické, šlechtické a rodové, církevní, komunální a cechovní sfragistice a o židovských pečetích a pečetích institucí. Rovněž jsou zde reflektovány práce zabývající se sfragistickým materiálem uloženým v archivech, muzeích a v soukromých sbírkách a práce řešící zpracování a evidenci sfragistického materiálu. Také jsou zde rozebírány práce obecně pojednávající o pečetích, jejich vývoji a pramenné hodnotě a práce o sfragistice a jejím vztahu k dalším naukám. Dále jsou zde uvedeny práce o pramenech využitelných pro sfragistická bádání a přibližující jednu z osobností české sfragistiky. Součástí této práce je také srovnání jejích výsledků s přehledem, který hodnotí heraldickou a sfragistickou literaturu mezi lety 1981 – 2005, a profesní medailonky některých z autorů sfragistických publikací uvedených v této práci.

Abstract: The aim of this thesis is the research of the czech sphragistics literature between years 1989 – 2013, its assessment, inclusion into period context, and also determination of usefulness for the contemporary exploration. This thesis is gradually approaching main themes and suspects discussed in the publications, which deal with the monarch, aristocratic and familial, religious, municipal and guild sphragistics and with jewish seals and seals of institutions. There are reflected works, which deal with the sphragistics material placed in archives, museums and private collections and works, which deal with manipulation and keeping record of sphragistics material too. As well as works, which universally deal with the seals, their development and also its source value and works about sphragistic and its relationship to other science. Next there are works about sources usable for sphragistics exploration and works, which describe one of the personage of czech sphragistic. This thesis also includes comparison of its results with survey, which evaluates heraldic and sphragistics literature between years 1981 – 2005, and vocational profiles of few authors of sphragistics publications introduced in this thesis.

Klíčová slova: sfragistika, literatura odborná, Česká republika, 1989, 2013

Keywords: sphragistic, specialized literature, Czech republic

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martina Bolom Kotari, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz