Nikola Sobolová

Bakalářská práce

Komparácia uplatňovania dane z pridanej hodnoty v Českej republike a Slovenskej republike

Comparison of Value Added Tax Application in the Czech Republic and the Slovak Republic
Anotace:
Daň z přidané hodnoty je v současnosti ve světě základní typ univerzální nepřímé daně a jeden z hlavních příjmů státního rozpočtu. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou DPH na Slovensku a v České republice. Cílem této práce je vytvořit komparativní analýzu DPH v těchto státech a dokázat, že i přes vliv harmonizace můžeme najít významné rozdíly v legislativní úpravě vybraných států. K dosažení …více
Abstract:
The Value Added Tax is the basic type of universal indirect tax in the world and one of the main revenues of the state budget. This bachelor thesis deals with the issue of VAT in Slovakia and the Czech Republic. The aim of this work is to create a comparative analysis of VAT in these countries and prove that despite the influence of harmonization we can find significant differences in the legislation …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Kateřina Krzikallová
  • Oponent: Zuzana Binarová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava