David Zimák

Bakalářská práce

Využití tepla ze šroubových kompresorů

Heat Utilization from Screw Compressors
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám využíváním tepla ze šroubových kompresorů, které vzniká při stlačování plynu. Cílem této práce je návrh deskového výměníku tepla a akumulační nádrže na teplou užitkovou vodu. Tato voda bude dále využita pro sociální a technologické účely. V první části práce jsou popsány šroubové kompresory společně s transformacemi energií, ke kterým u těchto kompresorů dochází. Ve druhé …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the heat utilization from screw compressors, which is generated by gas compression. The aim of this bachelor thesis is to suggest a plate heat exchanger and hot water storage tank. Hot water will be used for social and technological purposes. The first part describes screw compressors with energy transformations, which occurs in these compressors. The second part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Kamil Kolarčík
  • Oponent: Jiří Nezhoda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava