Theses 

Vliv makroekonomických veličin na poměrové ukazatele banky ČSOB, a.s. – Miroslava Sýkorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Miroslava Sýkorová

Diplomová práce

Vliv makroekonomických veličin na poměrové ukazatele banky ČSOB, a.s.

Macroeconomic variables affect the ratios of bank ČSOB, a.s.

Anotace: Cílem diplomové práce bylo zkoumání vlivu vybraných makroekonomických veličin na objem poskytnutých úvěrů ČSOB, a.s. v letech 2002 až 2009, jejich predikce a dopad na poměrové ukazatele banky. V úvodu byl vytýčen cíl diplomové práce. V druhé kapitole byly charakterizovány vybrané makroekonomické veličiny a popsán jejich vývoj. Další kapitola se zabývala představením banky, charakteristikou a vývojem poměrových ukazatelů ČSOB, a.s.. Jednalo se o ukazatele rentability vlastního kapitálu, rentability aktiv, ukazatele celkové a objemové produktivity, nákladové intenzity, kvality bankovních aktiv a kapitálovou přiměřenost. Ve čtvrté části byl zkoumán vliv vybraných makroekonomických veličin ČR (HDP, průměrná měsíční mzda, nezaměstnanost, inflace, kurz erua, dummy proměnná) na objem poskytnutých úvěrů ČSOB, a.s. pomocí statistického programu SPSS. V závěru byl zhodnocen vliv makroekonomických veličin na objem poskytnutých úvěrů a jejich dopad na poměrové ukazatele ČSOB, a.s..

Abstract: The aim of this thesis was to study the impact of macroeconomic variables on the volume of loans ČSOB, a.s. from 2002 to 2009, their prediction and the impact on the ratios of the bank. The introduction was aligned with the goal of thesis. In the second chapter, selected macroeconomic variables were characterized and described their evolution. Another chapter dealt with the bank´s performance, characteristics and evolution of financial ratios ČSOB, a.s.. These are indicators of return on equity, return on assets, indicators of overall volume and productivity, cost intensity, duality of bank assets and capital adequacy. In the fourth section, the influence of macroeconomic variables (GDP, the average monthly wage, unemployment, inflation, the euro exchange rate, a dummy variable) on the volume of loans ČSOB, a.s. was studied, using the statistical program SPSS. In the end was studied the impact of macroeconomic variables on the volume of loans and their impact on the ratios ČSOB, a.s..

Klíčová slova: ČSOB, makroekonomické veličiny, poskytnuté úvěry, poměrové ukazatele, SPSS, časové řady, mulikolinearita, autokorelace, heteroskedasticita, normalita reziduí

Keywords: CSOB, macroeconomic variables, loans, ratios, SPSS, time series, multicollinearity, autocorrelation, heteroscedasticity, normality levels

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Dana Forišková
  • Oponent: Jiří Šafarčík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 08:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz