David Fekete

Bakalářská práce

Úprava křižovatky silnic II/494, III/49521 a III/49520

Adjustment an Intersection of the roads II/494, III/49521 and III/49520
Anotace:
Fekete, David. Úprava křižovatky silnic II/494, III/49521 a III/49520. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 2017, 63 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan Petrů, Ph.D. Předmětem bakalářské práce je zhodnocení původního stavu průsečné křižovatky a variantní návrh rekonstrukce silnic II/494, III/49521 a III/49520. Součástí bakalářské práce je provedení dopravního průzkumu …více
Abstract:
Fekete, David. Adjustment an Intersection of the roads II/494, III/49521 and III/49520. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2017, 63 p. Supervisor Ing. Jan Petrů, Ph.D. A subject of this bachelor thesis is the evaluation of the state of transversal crossroads and variant draft of the reconstruction of the roads II/494, III/49521 and III/49520. Part of this bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Jan Petrů

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby