Bc. Nicole Nesnídalová

Bakalářská práce

Jednotlivé typy smluv dle SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.), ObchZ (zák. č. 513/1991 Sb.) a tyto smlouvy po účinnosti NOZ (zák. č. 90/2012 Sb.) – princip dispozitivnosti, kogentní charakter, písemná forma

Individual types of contracts according to the SOZ (Act No.40/1964 Sb.), ObchZ (Act No. 513/1991 Coll.) and these contracts after the effectiveness of the NOZ (Act No. 89/2012 Coll.)
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na smlouvy a především jejich typy. Cílem práce je rozšíření gramotnosti v tomto zaměření, jak z historického, tak z aktuálního hlediska. Podala jsem jednoduchý návod, jak smlouvu využít a vytvořit. Zaměřila jsem se na odklon, neboli dispozitivnost norem, která hraje velkou roli při tvorbě smluv. Vytvořila jsem, vyhodnotila a graficky znázornila dotazník týkající se smluvní …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on Agreements (Contracts), primarily on their types. Goal is to educate, from historical and aslo today’s standpoint. I showed an easy way to create and apply an Agreement (Contract) I focused on deflection and disposition of standards. I evaluated and created a questionnaire related to Contractual literacy.Focused on recodification of personal rights, including comparing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Libor Čihák
  • Oponent: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání I