Theses 

Analýza rizik v obci s rozšířenou působností Horšovský Týn a následná metodická pomoc starostům obcí ve správním obvodu tohoto území – Bc. Anastázie GERMANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost

Bc. Anastázie GERMANOVÁ

Diplomová práce

Analýza rizik v obci s rozšířenou působností Horšovský Týn a následná metodická pomoc starostům obcí ve správním obvodu tohoto území

Risk analysis in the municipality with extended competence Horšovský Týn and subsequent methodological assistance to the mayors of municipalities in the administrative district of this territory

Anotace: Tato práce se zabývá analýzou rizik ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn. Jejím cílem je analyzovat antropogenní a biogenní rizika na území obce s rozšířenou působností Horšovský Týn a vytvořit praktickou pomůcku, určenou starostům obcí pro řešení potencionálních mimořádných událostí. V teoretické části jsou definovány základní pravomoci a povinnosti orgánů obce v oblasti bezpečnosti a krizového řízení. Dále jsou zde vymezeny teoretické základy k problematice analýzy rizik, především definice pojmů a charakteristika jednotlivých dostupných metod. V praktické části je provedena konkrétní analýza rizik pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn metodou expertních odhadů. Její součástí je podrobná charakteristika zmíněného teritoria z hlediska správního rozdělení, demografie, klimatologických a hydrologických podmínek, infrastruktury atd. Dále jsou zde vypočítány míry rizik, korigované míry rizik a výsledné míry rizik pro jednotlivé události, které jsou poté mezi sebou komparovány. Na základě výsledků analýzy jsou starostům navrhnuta bezpečností opatření. Vzniklá analýza rizik pro území obce s rozšířenou působností Horšovský Týn poslouží jako základní vstup do procesů havarijního a krizového plánování v tomto území. Metodická pomůcka, která bude předána starostům jednotlivých obcí, přispěje k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací na území obce s rozšířenou působností Horšovský Týn. Tato práce může posloužit jako výukový materiál pro obor ochrana obyvatelstva.

Abstract: The thesis deals with the risk analysis in the administrative district of municipality with extended competence Horšovský Týn. Its aim is to analyse anthropogenic and biogenic hazards on the territory of the municipality with extended competence Horšovský Týn and to create a practical aid for mayors of municipalities for dealing with an emergency. The theoretical part defines the basic powers and duties of the municipal authorities in the field of security and crisis management. Furthermore, it defines the theoretical bases for the analysis of risks, especially the definitions of the concepts and the characteristics of the various available methods. In the practical part, a specific risk analysis for the area of the administrative district of the municipality with extended competence Horšovský Týn is carried out by expert assessment method. It includes a detailed characterization of the territory in terms of administrative distribution, demography, climatological and hydrological conditions, infrastructure, etc. Furthermore, the risk rates for individual events are then calculated and compared to each other. Based on the results of the analysis, the mayors of the municipalities are suggested of security measures. The risk analysis for the territory of the municipality with extended competence Horšovský Týn serves as a basic entry into the processes of emergency and crisis planning in this area. The methodical aid, which will be handed over to the mayors of individual municipalities, will contribute to the preparedness for dealing with extraordinary events and crisis situations in the territory of the municipality with extended jurisdiction Horšovský Týn. The thesis can serve as a teaching material in the field of public security.

Klíčová slova: Analýza, riziko, hrozba, metodická pomůcka, mimořádná událost, krizové řízení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54442 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

GERMANOVÁ, Anastázie. Analýza rizik v obci s rozšířenou působností Horšovský Týn a následná metodická pomoc starostům obcí ve správním obvodu tohoto území. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:29, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz