Lukáš Mihula

Diplomová práce

Multifrontální metoda pro řešení rozsáhlých řídkých soustav lineárních rovnic

Multifrontal method for solution of large sparse systems of linear equations
Anotace:
Řešení rozsáhlých řídkých soustav lineárních rovnic patří mezi nejčastější úkony numerické matematiky. K řešení takovýchto soustav v podstatě existují dva základní přístupy: přímé a iterační metody. Principem iteračních metod je postupné zpřesňování odhadu řešení. Přímé metody využívají faktorizaci systémové matice soustavy, která převede úlohu na řešení soustavy s trojúhelníkovou maticí. V této práci …více
Abstract:
The solution of large sparse systems of linear equations is among the most frequent tasks of numerical mathematics. To solve such systems, there are basically two basic approaches: direct and iterative methods. The principle of iterative methods is the gradual refinement of the estimate of solution. Direct methods use the factorization of the system matrix, which transforms the task into solving a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Václav Hapla
  • Oponent: David Horák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika