Bc. Daniela Menšíková

Bachelor's thesis

Srovnání Finského a Českého vzdělávacího systému z pohledu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Compere Finland and Czech Education System in Terms of Pupils with Special Education Needs
Anotácia:
V této práci se pokouším srovnat dva vzdělávací systémy a dvě školy, v nichž jsem měla možnost nějaký čas pobývat. Jednu z finské Jyväskyly druhou z českého Frýdku-Místku. V práci se zaměřuji na pojetí inkluze jako základní myšlenky vzdělávání v obou zemích, na popis obou vzdělávacích systémů i jejich srovnání. Při porovnávání škol mi jde především o celkovou atmosféru školy, její materiální zabezpečení …viac
Abstract:
I want compare two education systems and two school where I was in this thesis. One is from finnish city Jyväskylä the second from czech town Frýdek-Místek. I focus on conception of inclusion like basic idea of education in both country, on description of both education systems and their comparison. I follow up whole school atmosphere, it`s material supports and teacher’s and asistent’s work.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta