Theses 

Speciální vzdělávací potřeby v dopravní pedagogice – Bc. Otakar Konsbul

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Otakar Konsbul

Diplomová práce

Speciální vzdělávací potřeby v dopravní pedagogice

Special Education Needs in Driver's Education

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku celoživotní dopravní výchovy se za-měřením na jedince se speciálními vzdělávacími potřebami při získávání řidičského oprávnění. Úvodní část rozkrývá obsáhlost a komplementárnost systému dopravního prostředí, přičemž upozorňuje na diskrepance v subsystému edukace, které negativně ovlivňují bezpečnost silničního provozu. V průběhu teoretické části jsou aplikovány poznatky ze speciální pedagogiky na doposud nezpracovanou oblast dopravní pedagogiky. Praktická část diplomové práce analyzuje pedagogické a speciálně pedagogické kompetence učitelů autoškol a jejich vnímání problematiky speciálních vzdělávacích potřeb.

Abstract: The thesis is focused on lifelong driver’s education for individuals with special edu-cation needs in obtaining a driving license. The introductory part describes the compre-hensiveness and complexity of systems for transport, environment, noting the discrepancy in the education subsystem, which adversely affects road safety. The theoretical part incorporates knowledge of special education in the previously untreated area of traffic education. The empirical part analyzes special educational and pedagogical skills of teachers and driving instructor’s perception of special educational needs.

Klíčová slova: Klíčová slova česky Speciální pedagogika, speciální vzdělávací potřeby, specifické poruchy učení a chování, reedukace, intervence, dopravní pedagogika, dopravní prostředí, dopravní vzdělávání, silniční provoz, účastník silničního provozu, odborná způsobilost, autoškola, zkušební komisař, řidičský průkaz, dopravní psycholog, lektor, odpočet bodů, ADHD, smyslová modalita, tělové schéma, pedagogická odbornost, interiorizace, sounáležitost, kooperace, diagnostika, problémová výuka, práce s chybou, genderový stereotyp, začarovaný kruh, NÚOV, TQM. Klíčová slova anglicky Special education, special educational needs, specific learning disabilities and behavioral re-education, intervention, traffic education, environment, transport, traffic, road user, professional competence, driving lessons, examiners, driving license, traffic psychologist, lecturer, deduction points, sensory modality, body schema, educational expertise, internalization, solidarity, cooperation, diagnosis, problem teaching, work with errors, stereotypes, vicious circle, TQM.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz