Nela Rogulská

Bachelor's thesis

Historie trhacích prací na důlních provozech

History of Blasting Works on Mining Operations
Abstract:
Tématem bakalářské práce je historie trhacích prací na důlních provozech. Práce pojednává zejména o vývoji trhacích prací od minulosti až po současnost, o používaných technologiích a nástrojích. Je zde popsán objev střelného prachu a první provedení trhací práce. Dále práce poukazuje na rozšíření trhacích prací do ostatních zemí a také vývoj jednotlivých nástrojů ve světě. V bakalářské práci je také …more
Abstract:
The theme of this Bachelor thesis is the history of blasting works on mining operations. This thesis focuses mainly on the development of blasting works from the past to the present times, mentions the technologies used and the tools. The discovery of gunpowder and the first blasting work is described in this piece of writing. The work also refers to the expansion of blasting work to other countries …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Miloš Duraj
  • Reader: Robert Kořínek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava