Pavel Jiráček

Diplomová práce

Dobývací prostor Mlékovice a následná těžba stavebního kamene

Creation of mining area Mlekovice and following extraction of building stone
Anotace:
Obsahem mé práce je navrhnout řešení nového dobývacího prostoru Mlékovice a povolení těžby stavebního kamene. V úvodu mé práce je představení oblasti Mlékovic, geografické a geologické poměry, dále dotčené území a životní prostředí. Hlavní částí této práce je návrh na vytvoření dobývacího prostoru, čehož se také týká těžba zpracování a trhací práce. V závěru práce jsou vyčísleny náklady a návratnost …více
Abstract:
The content of my work is to propose a solution for the creation of a new minig area in Mlékovice and mining permits of building stone. At the beginning of my work there is the introduction of the area of Mlekovice, where is included its geographic and geological conditions as well as the concerned territory and environment. The main past of this work is however, the proposal how to create the mining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedoucí: Beáta Korandová
  • Oponent: Jiří Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání