Mário Balco

Disertační práce

Kogenerace energie s pístovými spalovacími motory

Cogeneration of energy with piston combustion engines
Anotace:
Tato práce se věnuje možnosti využití pyrolýzních plynů z vybraných materiálů pro pohon pístového spalovacího motoru kogenerační jednotky. V první části práce jsou uvedeny hodnoty chemického složení a nejpodstatnějších nežádoucích sloučenin síry, chloru a dusíku v uvažovaných pyrolýzních plynech. Rovněž jsou uvedeny změřené a doplněné hodnoty dehtů vyskytujících se v jednotlivých plynech. Na základě …více
Abstract:
This thesis focuses on the possibility of using the pyrolysis gases from selected materials for driving the internal combustion engine of cogeneration unit. The first part of this work includes the chemical composition and the most significant unwanted sulfur, chlorine and nitrogen compounds in the considered pyrolysis gases. Also the measured and supplemented values of tars occurring in various gases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 4. 2017
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Dalibor Bárta, Josef Trnka, Tadeáš Ochodek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava