Theses 

Měnící se role vzdělání na trhu práce – Mgr. Ing. Tomáš Doseděl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Ing. Tomáš Doseděl

Disertační práce

Měnící se role vzdělání na trhu práce

The Changing Role of Education in Labour Market

Anotace: Tato disertační práce se zabývá změnami role vzdělání na trhu práce vyvolanými masivní expanzí terciárního stupně vzdělávacího systému. Po roce 2000 se více než zdvojnásobil počet lidí s vysokoškolským titulem, kteří participují na trhu práce. To vedlo ke čtyřem důsledkům. Na základě sekundární analýzy dat z výběrového šetření European Union Labour Force Survey hledá autor odpověď na otázku: „Jak se proměnila role vzdělání na českém trhu práce poté, co došlo k masifikaci, feminizaci a diferenciaci terciárního stupně vzdělání, a strukturálním proměnám trhu práce?“ Testuje přitom platnost teorie inflace diplomů (která předpokládá snižování hodnoty vzdělání na trhu práce), teorie technologické změny (předpokládající růst návratnosti vzdělání pro zaměstnance s vyšším vzděláním), signalizační teorie, teorie lidského kapitálu (předpovídající determinanty ovlivňující výši příjmu) a pojetí vzdělání v relativní podobě. Dospívá k závěru, že na českém trhu práce ani po výrazné vzdělanostní expanzi nedochází k inflaci vysokoškolských diplomů. V České republice se uplatňuje teorie technologické změny, silná je zejména technologická změna založená na úkolech. Pokles signalizační funkce vzdělání zatím nenastává. Český trh práce dosud není absolventy vysokých škol saturován a je schopen jejich zvyšující se počet zaměstnat na odpovídajících pozicích. Nasazování nových technologií vyžadujících vyšší kvalifikaci pracovní síly je rychlejší než růst počtu absolventů vysokých škol. Terciární vzdělání se vnitřně diferencuje. Ve větší míře získávají vysokoškolské vzdělání ženy. Dochází k vertikální diferenciaci ve smyslu rychlého rozvoje bakalářských studijních programů. Probíhá ale také diferenciace horizontální, kdy vznikají nové regionální a soukromé vysoké školy, nerovnoměrně expandují jednotlivé skupiny oborů a podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců se v různých kohortách narození rozrůzňuje. Zatímco expanze terciárního stupně vzdělávacího systému již skončila a vzhledem k demografickému poklesu pravděpodobně k inflaci vysokoškolského vzdělání v blízké budoucnosti nedojde, jeho proměna z relativně homogenního na vnitřně heterogenní bude nabývat na důležitosti. Trh práce navíc prochází technologickým obratem, který snižuje počet dostupných pracovních pozic pro všechny vzdělanostní skupiny zaměstnanců, a je proto otázkou, jestli bude mít spojitost vzdělání s trhem práce v budoucnu ještě nějaký smysl.

Abstract: This dissertation focuses on the changing role of education in the labour market after a massive expansion of the tertiary level of the educational system. Since 2000, university graduates participating in the labour market are more than double. Based on secondary data analysis of European Union Labour Force Survey, the author seeks to answer the question “How has the role of education in Czech labour market changed after massification, feminization and differentiation of tertiary education level and structural changes of the labour market?”. He verifies the validity of following theories: inflation of credentials (which assumes decreasing value of education in labour market), technological change (which presumes that the return of education will be greater for the employees with higher education), signalling theory and human capital theory (predicting determinants affecting the income), and interpretation of education in its relative form. He concludes that despite a considerable educational expansion in the Czech labour market, there is no inflation of university diplomas. In the Czech Republic, the theory of technological change and task-biased technological change in particular is being applied. There is no decrease in signal function of education yet. Czech labour market is not yet saturated with university graduates and it is not problematical to employ even their increasing number at appropriate positions. As the new technologies improve, the required number of more qualified employees is growing faster than the number of university graduates. Tertiary education is differentiating internally. There is more university educated women. The differentiation is vertical as the bachelor study fields are developing quickly. There is horizontal differentiation as well, owing to new regional and private universities, particular fields of study expand unevenly and the share of university educated employees is different in various birth cohorts. While the expansion of tertiary level of the educational system is already over and considering the demographical decrease, there will not probably be any inflation of university education in near future. The change of university education from relatively homogeneous to internally heterogeneous will be more and more important. The labour market is also experiencing technological turn which lowers the number of positions available for all educational groups of employees and thus the question is whether the link between the education and labour market has any point in the future.

Klíčová slova: trh práce, technologická změna, návratnost vzdělání, vzdělanostní expanze, labour market, technological change, return to education, educational expansion

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martina Mysíková, Ph.D., prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz