Theses 

Analýza a posouzení finanční výkonnosti podniku ve zpracovatelském odvětví pomocí ukazatele EVA – Nikol Michelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Nikol Michelová

Diplomová práce

Analýza a posouzení finanční výkonnosti podniku ve zpracovatelském odvětví pomocí ukazatele EVA

Analysis and Evaluation of Financial Performance of a Company in the Manufacturing Sector using of EVA Measurement

Anotace: Cílem diplomové práce je analýza a posouzení finanční výkonosti konkrétního podniku pomocí ukazatele EVA a srovnání výsledků s odvětvím, ve kterém působí. Finanční výkonnost podniku a zpracovatelského odvětví je hodnocena tradičními a také moderními ukazateli za roky 2008 - 2013. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol a mimo úvodu a závěru obsahuje tři hlavní části. V druhé kapitole jsou popsány jednotlivé metody, mezi které se řadí horizontální a vertikální analýza, analýza pomocí poměrových ukazatelů, souhrnné modely hodnocení finanční výkonnosti, způsob výpočtu nákladů kapitálu a ekonomické přidané hodnoty včetně pyramidového rozkladu a analýza citlivosti. Třetí kapitola zahrnuje představení společnosti a výpočty provedené na základě předchozí kapitoly. Čtvrtá kapitola se zabývá porovnáním výsledků analyzované společnosti s odvětvím a celkovým zhodnocením finanční výkonnosti.

Abstract: The aim of the thesis is analysis and evaluation of financial performance of specific company using of EVA measurement and compare the results with the industry in witch it operates. Financial performance of the company and manufactoring sektor is evaluated by traditional and also by modern indicators in the years 2008 - 2013. The thesis is divided into five chapters and beyond the introduction and the conclusion it contains three major parts. The second chapter descripes particular methods which are horizontal and vertical analysis, comprehensive models for evaluating financial performance, method of calculation of cost of capital and economic value added including the pyramidal decomposition of EVA and the sensitivity analysis. The third chapter includes an introduction of the company and calculations determined on the basis of the previous chapter.The fourth chapter deals with the comparison of the results of the analyzed company with the industry and overal evaluation of financial performance.

Klíčová slova: Ekonomická přidaná hodnota, finanční analýza, finanční výkonnost, pyramidový rozklad, analýza citlivosti, srovnání s odvětvím.

Keywords: Economic value added, financial analysis, financial performance, pyramidal decomposition, sensitivity analysis, compare with the industry.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Dana Dluhošová
  • Oponent: Věra Tkáčová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:16, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz