Dalibor Kloss

Master's thesis

Jednotka pro zabezpečení a řízení provozu objektu

Control and Security Unit for Buildings
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá navržením a realizací řídicí jednotky zabezpečovacího systémů ovládaného přes GSM síť a dotykového displeje. Řídicí jednotka zabezpečovacího alarmu je řízená mikroprocesorem PIC24FJ256DA206, který v sobě obsahuje grafický modul a komunikuje s TFT displejem, na kterém se zobrazují aktuální informace ohledně stavu jednotky. Pro posílání informačních SMS je využit modem …viac
Abstract:
This thesis deals with the designing and implementation of the security system control unit operated via GSM network and touch screen. Security alarm control unit is microprocessor controlled PIC24FJ256DA206, which contains the graphic module and communicates with a TFT display, which displays information about the current status of the unit. For sending SMS information is used by Siemens ES75 modem …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: Petr Olivka
  • Oponent: Michal Krumnikl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma