Kateřina Raszková

Bakalářská práce

Vývoj koryta Odry na území přírodní památky Hraniční meandry Odry v městské části Bohumín-Kopytov

Progression of the river Odra's basin in the territory on the natural monument Border meanders of the river Odra in the Bohumin- Kopytov city.
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o historickém vývoji koryta Odry na území přírodní památky Hraničních meandrů Odry. Na začátku jsou charakterizovány přírodní poměry zájmové oblasti. Následně je shrnut geomorfologický vývoj koryta a také historický vývoj ovlivněn člověkem od doby osídlování až po současné zásahy. Dále je zmíněná plánovaná výstavba kanálu Dunaj – Odra – Labe.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the historical development of the Odra riverbed in the Odra river Border. First, the natural conditions of the area of interest are described. Subsequently, the geomorphological development of the riverbed and the historical development influenced by people since the period of settlements till nowadays interference are described. Further, the longplanned construction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Jana Nováková
  • Oponent: Hana Švehláková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava