Zdeněk Šmída

Disertační práce

Matematický model rázové komprese a expanze

Mathematical Model of Impact Compression and Expanssion
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá výzkumem rázové komprese a rázové expanze u objemových kompresorů s rotačním pohybem pístů(u) a vestavěným tlakovým poměrem. Rázová komprese a rázová expanze jsou negativní jevy, které se mohou za určitých provozních podmínek vyskytnout při chodu uvedených kompresorů. Výroba stlačeného vzduchu, či jiných technických plynů, je nedílnou součástí moderního průmyslu …více
Abstract:
The presented dissertation thesis deals with the research of the shock compression and the shock expansion at the displacement compressors with the rotary movement of the piston(s) and the built-in pressure ratio. The shock compression and the shock expansion are negative phenomena that may occur under certain operating conditions when operating said compressors. The production of compressed air or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2020
  • Vedoucí: Stanislav Honus
  • Oponent: Michal Hoznedl, Mojmír Vrtek, Michal Holubčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení

Práce na příbuzné téma