Mgr. Kateřina Judith Krulišová, Ph.D.

Doctoral thesis

Teroristický čin jako rituál obětování a literární mýtus o teroristovi-revolucionáři v ruské literatuře druhé poloviny XIX. a počátku XX. století

Terrorist act as a ritual of sacrifice and literary myth about terrorist-revolutionary in Russian literature in the second half of th 19th and the beginning of the 20th century
Anotácia:
Terorismus ve své moderní podobě vznikl a rozvíjel se ve druhé polovině XIX. století na území Ruského impéria. Teroristický čin prováděný v souladu s etickými zásadami individuálního terorismu představuje na základě existence obdobných strukturních vzorců a principů fungování fenomén navazující na starověkou koncepci obětního rituálu. V programech, proklamacích a statích ruští revolucionáři ztotožnili …viac
Abstract:
Terrorism in its modern form originated and developed in the second half of the 19th century on the territory of the Russian Empire. Terrorist acts carried out in accordance with the ethical principles of individual terrorism constitute, on the basis of the existence of similar structural patterns and principles of functioning, a phenomenon linked to the ancient concept of sacrificial ritual. In programs …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2019
  • Vedúci: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
  • Oponent: PhDr. Radka Hříbková, CSc., doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta