Jaromír Konečný

Diplomová práce

Hlavní řídicí jednotka pro mobilní robotické zařízení

Main Control Unit for Mobile Robotic Device
Anotace:
Diplomová práce se zabývá řízením mobilního robotického zařízení sloužícího jako průzkumné vozidlo. Řízení zajišťuje distribuovaný řídicí systém. Práce se soustřeďuje na návrh a implementaci hlavní řídicí jednotky systému. Hlavní řídicí jednotka obsahuje algoritmy pro řízení vozidla, algoritmy pro návrh trajektorie vozidla, orientace ve vektorové mapě, komunikace s podřízenými moduly a se vzdáleným …více
Abstract:
This thesis deals with the management of a mobile robotic device serving as a reconnaissance vehicle. Proceedings provides a distributed control system. The work focuses on design and implementation of the main control unit of the system. The main control unit includes algorithms for control of the vehicle, trajectory design algorithms for vehicle orientation in the vector map, communication with sub …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jiří Kotzian
  • Oponent: Martin Špernol

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika