Mgr. Michaela Vojtišková

Bachelor's thesis

Vztah mezi teorií mysli a agresivním chováním v předškolním období. Moderující vliv prosociálního chování

Relation between theory of mind and aggression in preschool period. Moderating role of prosoical behaviour.
Abstract:
Tato práce si kladla za cíl na základě výzkumu Renoufové a kolektivu (2009) ověřit vztah mezi úrovní teorie mysli a tendencí k agresivnímu chování a to s ohledem na dělení na nepřímé agresivní chování, proaktivní fyzické agresivní chování a reaktivní fyzické agresivní chování, jelikož se dalo předpokládat, že vztahy budou v závislosti na tomto dělení odlišné. Též tato práce brala v potaz námitky Caravitové …more
Abstract:
The goal of this thesis was checking association between level of theory of mind and tendency to aggressive behavior based on research of Renouf and collective (2009) with respect to distribution of indirect aggressive behavior, proactive physical aggressive behavior and reactive physical behavior, whereas there was presumption that associations will be different in dependency on this distribution …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií