Mgr. Michaela Vojtišková

Bachelor's thesis

Vztah mezi teorií mysli a agresivním chováním v předškolním období. Moderující vliv prosociálního chování

Relation between theory of mind and aggression in preschool period. Moderating role of prosoical behaviour.
Anotácia:
Tato práce si kladla za cíl na základě výzkumu Renoufové a kolektivu (2009) ověřit vztah mezi úrovní teorie mysli a tendencí k agresivnímu chování a to s ohledem na dělení na nepřímé agresivní chování, proaktivní fyzické agresivní chování a reaktivní fyzické agresivní chování, jelikož se dalo předpokládat, že vztahy budou v závislosti na tomto dělení odlišné. Též tato práce brala v potaz námitky Caravitové …viac
Abstract:
The goal of this thesis was checking association between level of theory of mind and tendency to aggressive behavior based on research of Renouf and collective (2009) with respect to distribution of indirect aggressive behavior, proactive physical aggressive behavior and reactive physical behavior, whereas there was presumption that associations will be different in dependency on this distribution …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií