Nikol Marková

Bakalářská práce

Lidové, přírodní a technické památky Moravy a Slezska

Folk, Natural and Technical Sights of Moravia and Silesia
Anotace:
V bakalářské práce jsou zpracovány 4 kraje Moravy a Slezska, tedy Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský. Každý kraj je nejprve popsán obecně v podkapitolách, jeho příroda a chráněná území, podnebí, geologie a památky a ty jsou poté středem zájmu práce a jsou vybráni jejich jednotliví zástupci. Památky zastupují tři zájmové okruhy, a to lidové, přírodní a technické. Tyto tři druhy zajímavostí …více
Abstract:
In the bachelor’s work are processed four regions of Moravia and Silesia, which means Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský. Each region is at first described generally in parts, its nature and protected areas, climate, geology and the sights and these are the object of interest of the work and are selected its individual representatives. The sights are represented by three types of interest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Věra Vahalíková
  • Oponent: Radomír Grygar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava