Jarmila Řehořová

Bakalářská práce

Migrace ukrajinského obyvatelstva do České republiky

Migration of Ukrainian Population to the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá migrací Ukrajinského obyvatelstva do České republiky. V teoretické části je definována mezinárodní migrace a jednotlivý popis migračních teorií. Vzhledem k rozmanitosti migračních toků jsou také rozebrány dopady migrace a krátce je nastíněna historie migrace. V druhé části je popsán vývoj imigrace, nelegální imigrace do České republiky po roce 1989 a vývoj remitencí. Poslední …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the migration of Ukrainian population to the Czech Republic. The theoretical part is defined by international migration and individual description of migration theories. Given the diversity of migration flows are also discussed impacts of migration and briefly outline the history of migration. The second part describes the development of immigration, illegal immigration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Michaela Tichá
  • Oponent: Ondřej Kříž

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava