Theses 

"Květy": Historie časopisu a digitální edice ročníků 1-3 (1834-1836). – Mgr. Michaela Bervidová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Mgr. Michaela Bervidová

Diplomová práce

"Květy": Historie časopisu a digitální edice ročníků 1-3 (1834-1836).

"Květy": History of this periodical and digital edition of its volumes 1-3 (1834-1836).

Anotace: Časopis Květy patřil ve všech obdobích své existence k nejvýznamnějším českým beletristickým časopisům. Předkládaná diplomová práce se skládá ze dvou základních částí. První část podává výklad o celé historii časopisu. Sleduje jeho vývoj v průběhu celé jeho historie, počínaje už vznikem časopisu Jindy a nyní. Stěžejní kapitolou ve výkladu historie je část věnovaná prvnímu období časopisu (1834 – 1848), kdy většinou vedl redakci J. K. Tyl. První část práce dále přináší informace o dalším vývoji časopisu. Popisuje redakční období J. Nerudy a V. Hálka, později S. Čecha a S. Hellera. Celá úvodní studie je zakončena přehledem dalších časopisů, které vycházely nebo doposud vychází pod názvem Květy. Druhou částí diplomové práce je digitální edice časopisu Květy ročníků 1834 – 1836. Digitálně zpracovaná čísla (event. přílohy) časopisu uvedených tří ročníků jsou k dispozici na přiloženém DVD-ROMu ve formátu PDF. V tištěné formě diplomové práce jsou zpracovány obsahy, autorské a názvové rejstříky jednotlivých ročníků časopisu. Digitální edice je opatřena úvodem o digitalizaci literárních památek, pak následuje popis struktury jednotlivých částí digitální edice a postupu při jejich zpracování.

Abstract: The Květy magazine was one of the most important Czech belletristic periodicals in every period of its existence. This dissertation has two main parts. The first part comments the whole history of the magazine. It observes its evolution during the whole existence - starting with the creation of the periodical Jindy a nyní. The part dedicated to the first period of this periodical (1834 – 1848) is the fundamental chapter in interpretation of its history. In this period redaction was mostly lead by J. K. Tyl. The first part of my thesis gives other information about further development of this periodical. It describes period of J. Neruda and V. Hálek, as well as S. Čech and S. Heller in periodical`s edition. The whole introductory study is ended by a survey of other periodicals, which was or is still issued under the title of Květy. The second part of this dissertation presents digital edition of the Květy magazine (volumes 1834 – 1836). Digitally processed copies (alternatively insertions) of these volumes are available on CD-ROM enclosed (format PDF). There are contents, registers of authors and title registers of particular volumes of the periodical elaborated in printed version of my thesis. Digital edition has also an introduction about digitizing literary records, then it is followed by structure description of particular parts of this digital edition and process of its elaboration.

Klíčová slova: Časopisy, 19., století, , česká, žurnalistika, digitální, edice, digitalizace, Květy, Jindy, a, nyní, J., K., Tyl, Jaroslav, Pospíšil, Jan, Hýbl

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 04:47, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz