Theses 

Účinky změny teploty na přesnost měření digitálním nivelačním přístrojem – Ján Mišík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ján Mišík

Master's thesis

Účinky změny teploty na přesnost měření digitálním nivelačním přístrojem

Effects of Temperature Changes on the Measurement Accuracy by Digital Level

Abstract: Práce se věnuje vyhodnocení naměřených údajů získaných za různých teplot ovzduší prostřednictvím v geometrické nivelaci ze středu v stejné geodetické síti, přičemž je pozornost soustředěna na vplyv teploty. Za účelem zvýšení spolehlivosti výsledků jsou naměřené údaje s nadbytečnými měřeními kontrolované vyrovnáním přímých měření. V dalším kroku jsou porovnány střední chyby převýšení naměřené v základné etape s výsledky v rámci epochových měření. Nakonec jsou výsledky zpracovány ve formě grafů, ze kterých je patrnější jejich interpretace.

Abstract: The work deals with the evaluation of the measured data obtained at different temperatures in the atmosphere by leveling from the center in the same geodetic network, with a focus on the influence of temperature. In order to increase the reliability of the results are measured data with redundant measurement checked by adjustment of direct measurements. In the next step are compared mean elevation errors from the initial stage with results from epoch measurements. Finally, the results are presented in the form of graphs, for their better interpretation.

Keywords: geometrická nivelace ze středu, přímá měření, převýšení, geodetický bod, geodetické činnosti, lať

Keywords: levelling from the center, direct measurements, elevation, geodetic point, surveying activities, lath

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: Eva Jiránková
  • Reader: Jozef Štubňa

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 19/1/2019 17:43, Week 3 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz