Bc. Michaela Šichová

Bachelor's thesis

Syndrom vyhoření v profesi porodní asistentka

Burnout syndrome in Midwife’s profession
Anotácia:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice syndromu vyhoření v profesi porodní asistentka. Úvodní kapitoly teoretické části se zabývají definicí a historií vyhoření. Dále je zde zmíněno působení a zvládání zátěžových situací. Další kapitoly obsahují ucelený souhrn informací o rizikových faktorech vzniku, projevech, prevenci a léčbě tohoto stavu. Praktická část práce vychází z dotazníkového šetření …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of burnout in the profession of midwife. The introductory chapters of the theoretical part deal with the definition and history of burnout. The effect and management of stress situations also mentioned. Other chapters contain a comprehensive summary of risk factors for emergence, manifestation, prevention and treatment of this condition. The practical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Švábová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Midwifery / Midwife