Michal Podermanski

Diplomová práce

Operátorská úroveň řízení zušlechťovací linky

The human machine interface of the heat treatment line
Anotace:
Cílem této diplomové práce je v teoretické části probrat strukturu moderních řídicích systémů, jednotlivé struktury a komunikační rozhraní mezi strukturami. Detailněji jsou probrány systémy SCADA/HMI s větším zaměřením na program InTouch. V praktické části je potom cílem navrhnout a vytvořit pomocí programu InTouch vizualizační a diagnostický nástroj pro zušlechťovací linku tyčí v Třineckých železárnách …více
Abstract:
The aim of the thesis is two-fold. The first, theoretical part discusses the structure of advanced control system, individual structures, and communication interface among different structures. The systems SCADA/HMI will be discussed in detail with a greater focus on a program InTouch. The second, practical part aims to design and create a visual and diagnostic instrument for heat treatment line of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Ivo Špička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích