Renáta Doležalová

Bachelor's thesis

Dopady změn v dani z nemovitostí

Impacts of Changes of Property Tax
Abstract:
Předmětem mé bakalářské práce je dopad změn zákona o dani z nemovitostí na příjmovou stránku rozpočtu obcí. Píšu o vývoji daně z nemovitostí a o jejím zařazení v daňovém systému. Zabývám se konstrukčními prvky daně z nemovitostí v roce 2010 i jejími jednotlivými novelami. V poslední části práce analyzuji dopady změn v dani z nemovitostí na příjmech obcí příslušných k finančnímu úřadu v Šumperku.
Abstract:
The subject of my bachelor thesis is the impact changes of the law about property taxes and the revenue of municipalities. I write about the development of property tax and its inclusion at the tax system. I deal with structural elements of property tax in 2010 and its particular changes its history. I analyze the impact changes of the law about property taxes and the revenue of municipalities belong …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Jan Široký
  • Reader: Lenka Křížková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa