Theses 

Volný čas a způsoby výchovy perspektivou prarodičů a jejich vnoučat – Bc. et Bc. Barbora Rýdlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. et Bc. Barbora Rýdlová

Bakalářská práce

Volný čas a způsoby výchovy perspektivou prarodičů a jejich vnoučat

Leisure time and types of upbringing perspective grandparents and their grandchildren

Anotace: Tématem této bakalářské práce je vnímání trávení volného času a změny ve výchově v současnosti a minulosti perspektivou prarodičů a jejich vnoučat. V teoretické části jsou informace o volném čase, cílech a funkcích volného času, klasifikaci volnočasových aktivit, aspektech ovlivňujících trávení volného času, patologiích využívání volného času, nových způsobech trávení volného času a trávení volného časů seniory. Dále také informace o výchově, druzích, typech a funkcích výchovy, problémových jevech výchovy, rodině a dělení rodiny dle funkčnosti, výchovných stylech rodiny a institucích pro výchovu a využití volného času dětí a mládeže. Praktická část je zaměřena na rozhovory se seniory, neboli prarodiči, a mladou generací – tedy jejich vnoučaty. Rozhovory jsou polostrukturované na téma volného času a změn ve výchově. Jako kvalitativní analýza je použito otevřené kódování zakotvené teorie. Cílem je zachycení vnímání trávení volného času a změny ve výchově v současnosti a minulosti perspektivou seniorů a mladé generace.

Abstract: Theme of this bachelor thesis is perception of spending leisure time and changes in unbringing at present and at past by perspective of grandparents and their grandchildren. In theoretical part is informations about leisure time, aims and functions of leisure time, classification of leisure times activities, aspects influencing spending of leisure time, pathology of using the leisure time, new spending of leisure time and spending leisure time by seniors. There are informations about unbringing, kinds, types and functions of unbringing, problem phenomena of unbringing, family and family – division according to functionality, unbringing styles of family and institucions for unbringing and using of leisure time by children and youth. Practical part is concentrate on interview with seniors and young generation – then their grandchildren. Interviews are half – structured on topic of leisure time and changes in unbringing. As qualitative analysis is used open coding of grounded theory. The target is catching the perception of spending leisure time and changes in unbringing at present and at past by perspective of seniors and young generation.

Klíčová slova: Senioři, vnoučata, prarodiče, mladá generace, volný čas, cíle volného času, výchova, typy výchovy, druhy výchovy, rodina, instituce, senior, grandchildren, grandparents, young generation, leisure time, aim of leisure time, upbringing, types od upbringing, kinds of upbringing, family, institution

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:52, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz