Jakub Juryšek

Bakalářská práce

Detekce a spektrometrie záření gama

Detection and Spectrometry of Gamma Rays
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o detekci a spektrometrii záření gama. V úvodu jsou uvedeny vlastnosti záření gama a popis interakcí záření gama s látkou. Dále následuje princip scintilačních a polovodičových detektorů, vznik a struktura scintilačního spektra a také fyzikální parametry detektorů gama, jako energetické rozlišení, detekční účinnost a mrtvá doba. Praktická část obsahuje energetickou kalibraci …více
Abstract:
The bachelor thesis deal with detection and spectrometry of gamma rays. In the first part are listed the properties of gamma rays and description of the intreractions of gamma rays with matter. It is followed by a principle of scintillation and semiconductor detectors, formation and structure of the scintillation spectrum and physical parameters of gamma detector, such as energy resolution, detection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Petr Tiefenbach
  • Oponent: Vojtěch Ullmann

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik