Bc. Silvie Kafková, Ph.D.

Diplomová práce

Dluhopisy a modely úrokových měr

Bonds and interest rates models
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje matematickým modelům struktury úrokových měr a oceňování dluhopisů. První kapitola se zaměřuje na úrokové míry a jsou zde vysvětleny základní pojmy jako výnos do splatnosti, krátkodobá úroková míra a forwardová míra. Druhá kapitola se věnuje stochastickému kalkulu. Je zde budován matematický aparát, který bude následně využit pro konstrukci spojitých modelů. Seznamuje …více
Abstract:
The thesis deals with mathematical models of structure of interest rates and valuation of bonds. The first chapter focuses on interest rates, it explains basic notions such as bond earning till maturity, short-term, interest rate and forward rate. The second chapter is devoted to stochastic calculus. Mathematic apparatus is created here, which is afterwards used for construction of continuous models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Finanční matematika

Práce na příbuzné téma