Jarmila Opatřilová

Master's thesis

Využití dotačních prostředků EU na realizaci projektů v oblasti zemědělské půdy

Use of the EU Donations for Implementation of Projects in the Field of Agriculture
Anotácia:
Cílem diplomové práce je analyzovat využití dotačních prostředků čerpaných v rámci EU na realizaci projektů spojených se zemědělskou půdou, v konkrétním zemědělském subjektu. První část tvoří Společná zemědělská politika EU její vznik, principy a nástroje. Následující kapitola rozebírá historii a postavení zemědělství v ČR a dále pokračuje v realizaci dotačních projektů v zemědělství ČR. Jsou zde charakterizovány …viac
Abstract:
The main aim of this thesis is analyze usage of grants obtained from EU. Grants were provided due to implementation of projects associated with agricultural land within ZP Otice a.s. The first part of thesis consists the Common Agricultural Policy of the EU and its history, principles and tools. The following chapter discusses the history and status of agriculture within the Czech Republic and continues …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: Eliška Skřídlovská
  • Oponent: Jiří Bečica

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa