Bc. Miroslav Macháček

Master's thesis

Daňová správa, výběr daní a vymáhání daňových nedoplatků v ČR

Tax administration, revenue collection and tax enforcement at CR
Abstract:
Svoji diplomovou práci jsem pojal jako popis a rozbor jedné z částí daňového řízení. Rozhodl jsem se popsat činnost vymáhacích oddělení Finančních úřadů na základě zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 99/1963 Občanského soudního řádu, a roli těchto útvarů v daňové správě. V práci se především zabývám konkrétními problémy, které každodenně ovlivňují …more
Abstract:
I conceived my dissertation as a description and analysis on one of section of the tax return. I decided to describe the duties of the exacting departments of financial authorities subject to the Act No. 337/1992 Coll. On the Administration of Taxes and Charges in the wording of later regulations and the Act No. 99/1963 – Rules of Civil Procedure and the role of such departments in the tax administration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 10. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 11. 2009
  • Supervisor: Ing. Otto Kechner
  • Reader: Ing. Miroslav Červenka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration