Bc. Veronika Zdráhalová

Bakalářská práce

Vymáhání daňových nedoplatků a daňová exekuce

Recovery of Tax Arrears and Tax Execution
Anotace:
Tato bakalářská práce charakterizuje vymáhání daňových nedoplatků a daňovou exekuci ve světle stávající úpravy, ale i nové úpravy, kterou přinese nový daňový řád. Bakalářská práce je rozdělena do 6 kapitol. Zabývala jsem se právní úpravou, stručně jsem charakterizovala daňové řízení, uvedla jsem základní právní předpoklady k zahájení a nařízení daňové exekuce. Těžiště mé práce jsem zaměřila na průběh …více
Abstract:
This baccalaureate work characterizes requisition tax undercharges plus tax execution in drab current adjustment, but also new adjustmentthat the will bring new tax order. Baccalaureate work is divided to the 6 capitol. Deal with I'm legal regulations, short I'm characterized tax procedure, introduced I'm primary objective law groundwork to initiation plus Regulation tax execution. Centre of gravity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta