Josef Velička

Bakalářská práce

Fotovoltaická elektrárna 100 kWp

Photovoltaic Power Plant 100 kWp
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím solární energie a principem její přeměny na elektrickou energii. V praktické části se věnuje návrhu FVE pomocí softwarových výpočetních nástrojů a porovnání vypočtených výsledků. Vhodnost realizace FVE v podmínkách České republiky je posouzena z ekonomického a ekologického hlediska.
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with the use of solar energy and the principle of its conversion to electricity. In the practical part is devoted to the design of a PV using software of computational tools and the comparison of the calculated results. The appropriateness of the implementation of PV in the Czech republic is assessed from an economic and an ecological point of view.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Jan Kielar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava