Václav Sekret

Bakalářská práce

Vliv molekul vody na útlum optických vláken z PDMS

Influence of the water moleculs on attenuation of optical fibers prepared from PDMS
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem molekul vody na útlum optických vláken z polydimethylsiloxanu. Součástí práce je popis základních vlastností optických vláken, výroby vláken z PDMS a měření jejich útlumu při různých vlnových délkách, kdy jsou vlákna v různých časových intervalech a při různých teplotách vody ponořena do vodní lázně. V práci jsou uvedeny výsledky jednotlivých měření, která jsou …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of the water moleculs on attenuation of optical fibres prepared from polydimethylsiloxane. The work deals with production of the fibres from polydimethylsiloxane and it is measurement of the attenuation when the fibres are immersed into water bath in different time intervals and different water temperatures. The work contains results of each measurement which are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Vladimír Vašinek
  • Oponent: Ondřej Zbořil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava