Mgr. Eva Otépková

Rigorózní práce

Postavení zasílatele při obstarání a provedení nákladní přepravy zboží – česká, slovenská a rakouská právní úprava

The status of the freight forwarder in procuring and implementation of freight transport of goods – Czech, Slovak and Austrian legislation
Anotace:
Autorka se ve své práci s názvem „Postavení zasílatele při obstarání a provedení nákladní přepravy zboží - česká, slovenská a rakouská právní úprava“ zabývá problematikou týkající se zasílatelství jakožto jednoho z institutů obchodního práva. V předkládané práci se autorka zabývá právy a povinnostmi zasílatele při obstarání nákladní přepravy zboží, tak i postavením zasílatele při provedení takové přepravy …více
Anotace:
ke zpřísnění kritérií vyžadovaných pro získání živnostenského oprávnění v oboru zasílatelství. V neposlední řadě autorka celkem rozsáhle odkazuje na existenci zájmových sdružení jak v České republice, na Slovensku, tak i v Rakousku, jejichž předmětem činnosti je podpora subjektů podnikajících v oblasti zasílatelství, a které svou činnosti zasahují do legislativního procesu ve vztahu k zasílatelství …více
Abstract:
The author in her thesis with the topic “The status of the freight forwarder in procuring and implementation of freight transport of goods – Czech, Slovak and Austrian legislation” deals with the issue concerning the forwarding as one of the institutes of business law. In the present work, the author covers the rights and obligations of the forwarder when procuring the freight transport of goods as …více
Abstract:
ect, when, with the goal to increase the expertise and quality of the services offered by forwarders, the criteria required to obtain the license in the forwarder field should be tighten. Finally, the author quite extensively refers to the existence of interest groups in the Czech Republic as well as in Slovakia and Austria, whose purpose is to support the subject operating in the forwarding field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D., JUDr. Tomáš Grulich, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta