Bc. Eliška Eichlerová

Master's thesis

Hodnocení rizik spojených s užitím tetovacích barev

Assessment of the risks associated with the use of tattoo inks
Abstract:
Práce je zaměřena na hodnocení rizik spojených s tetováním. Věnuje se stanovení obsahu těžkých kovů v tetovacích barvách, jež jsou kontaminující složky tetovacích barev, pomocí ICP-MS a ICP-OES analýzy. Pro posouzení obsahu nanočástic je hodnocena velikost částic tetovacích barev. Posouzení rizik spojených s tetováním je provedeno na základě vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeném na vnímání rizik …more
Abstract:
The thesis is focused on the risk assessment associated with tattooing. It deals with the determination of heavy metal content in tattoo inks, which are the contaminating components of tattoo inks, by ICP-MS and ICP-OES analysis. To assess the nanoparticle content, the size of particles of tattoo inks is evaluated. The assessment of the risks associated with tattoos is based on the evaluation of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Eichlerová, Eliška. Hodnocení rizik spojených s užitím tetovacích barev. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Chemistry and Technology of Foodstuffs / Evaluation and Analysis of Foodstuffs