Vlasta Litnerová

Bakalářská práce

Průmyslové odpadní vody

Industrial Waste Water
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na čištění odpadních vod v jednotlivých průmyslových odvětvích. Čištění odpadních vod velmi závisí na technologickém postupu výroby a použitých chemikáliích. V současné době se dynamickým způsobem rozvíjí membránové separační procesy a velmi se využívají biologické čistící postupy. Úvod práce je věnován obecné charakteristice vody s důrazem na vodu odpadní a legislativě …více
Abstract:
The thesis is focused on wastewater treatment in individual industrial sectors. Wastewater treatment depends greatly on the technological process of production and chemicals used. Currently, the membrane separation processes are dynamically developing and a biological purification processes are mostly used. Introduction is devoted to the general characteristics of water, with emphasis on wastewater …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Radmila Kučerová
  • Oponent: Simona Psotná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava