Theses 

Loajalita v obchodních korporacích – Mgr. Jana Jeřábková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Jeřábková

Diplomová práce

Loajalita v obchodních korporacích

Loyalty in Corporations

Anotace: Práce pojednává o tzv. korporační loajalitě. Autorka se nejdříve zabývá významem pojmu loajalita, který následně uvádí do kontextu vztahů v obchodních korporacích. Cílem práce je zjistit, zda za současné právní úpravy působí povinnost korporační loajality mezi akcionáři. K tomu slouží rozbor příslušných ustanovení obsažených v občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích a několika příkladů z judikatury. V práci nechybí přehled následků porušení povinnosti korporační loajality, stejně jako návrh řešení některých s nimi spjatých výkladových problémů. Práce neopomíjí ani zmínit význam, jaký korporační loajalita představuje pro rozhodovací praxi soudů a pro fungování obchodních korporací.

Abstract: The thesis deals with a topic of so called corporate loyalty. Firstly, the author concerns herself in the meaning of the term loyalty, which is later introduced into the context of relations in corporations. The objective of the thesis is to find out if the duty of corporate loyalty influences relations among shareholders under the condition of the current legal regulation. For this purpose, relevant legal provisions included in the civil code and in the law of business corporations and several examples of the judicial decree were discussed. A summary of consequences of the breach of duty of the corporate loyalty is not missing in the thesis, as well as a proposal how to deal with a few interpretative problems connected with these consequences. The thesis does not forget to mention the importance of the corporate loyalty for judicial decisions and for the functioning of corporations themselves.

Klíčová slova: Princip loajality, povinnost korporační loajality, korporační vztah, obchodní korporace, společník, akciová společnost, akcionář, práva a povinnosti akcionáře, porušení povinnosti korporační loajality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 01:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz