Bc. Petra Rusnáková

Bakalářská práce

Surogátní mateřství

Surrogate maternity
Anotace:
Bakalářská práce „Surogátní mateřství“ je rešeršní prací, která shrnuje teoretické poznatky o surogátním mateřství. Zabývá se jím z hlediska medicínského, právního, etického a psychologického. Práce se snaží nastínit nejdůležitější problémy, které jsou s tímto institutem spojeny. Cílem práce bylo zjistit, jaká je legislativa surogátního mateřství v zemích, kde je tato metoda asistované reprodukce povolená …více
Abstract:
This bachelor thesis „Surrogate motherhood“ is a search work. It summarizes theoretical knowledges of surrogacy. This thesis deals with surrogacy from the medical, legal, ethical and psychological point of view. Thesis tries to outline the most important problems, which are associated with this institute. The aim of this thesis was to find out the legislation of surrogacy in countries, where this method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
  • Oponent: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta