Iveta Hlušičková

Bakalářská práce

Patologické jevy ve společnosti - kriminalita mládeže a základní principy prevence

Pathological phenomena in the society - youth crime and basic principles of prevention
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část uvádí do problematiky kriminality mládeže - upřesňuje stěžejní pojmy, podává výčet možných příčin delikventního jednání a seznamuje se základními druhy prevence. V empirické části je zpracován výzkum dotazníkového šetření, jehož úkolem bylo zjistit, jak je veřejností vnímán problém kriminality mládeže, ve kterých oblastech …více
Abstract:
This bachelor work is divided into the thoretical part and the empirical part. The theoretical part introduces the issue of youth crime - explains core concepts, provides a list of possible cause of deliquent conduct and introduces the basic types of prevention. The empirical part contains a research survey whose task was to find out how to the public preceive the problem of youth crime, areas in which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Šťastná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hlušičková, Iveta. Patologické jevy ve společnosti - kriminalita mládeže a základní principy prevence. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická