Jakub Pípal

Diplomová práce

Vliv vlhkosti na prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče se vzduchovými mezerami mezi vrstvami

The Influence of Moisture on Heat Transfer through the Material Structure of Firefighting Suits with Air Gaps
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zjistit, jaký má vliv vlhkost na prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče se vzduchovými mezerami mezi vrstvami. První část – teoretická – se věnuje historii vývoje hasičských zásahových oděvů. Dále jsou v teoretické části popsány technické podmínky zásahových oděvů podle příslušných norem. Značná část je věnována základům sdílení tepla s ohledem …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to ascertain what is the influence of humidity on the heat penetration in the material composition of protective clothing for firefighters with air spaces between the layers. The first theoretical part deals with the history of the development of fire-fighting clothing. Further in the theoretical part, the technical conditions of the intervention garments are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Aleš Dudáček
  • Oponent: Šárka Bernatíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu